Polityka prywatności - MONEDEROSMART Przejdź do treści

Niniejszy Serwis gromadzi pewne Dane Osobowe od swoich Użytkowników.

Administrator danych i podmiot przetwarzający dane

Global Commerce Media, LLC
42 Broadway Suite 12-432
New York, NY 10004
EEUU

Kontaktowy adres e-mail posiadacza: [email protected]

Rodzaje gromadzonych danych

Rodzaje danych osobowych gromadzonych przez tę Witrynę, bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich, obejmują: Cookies, Dane użytkowe, adres e-mail, unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład Google Advertising ID lub IDFA), lokalizacja geograficzna i język.

Pełne informacje dotyczące każdej kategorii gromadzonych Danych Osobowych znajdują się w sekcjach niniejszej polityki prywatności poświęconych temu celowi lub w specjalnych tekstach objaśniających, które są wyświetlane przed rozpoczęciem gromadzenia takich Danych.

Dane osobowe mogą być dobrowolnie podane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, będą zbierane automatycznie podczas korzystania z niniejszej Witryny.

Wszystkie Dane wymagane przez Serwis są obowiązkowe, a odmowa ich podania może uniemożliwić dalsze świadczenie Usługi przez Serwis. W przypadkach, w których niniejsza strona internetowa wyraźnie wskazuje, że pewne dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie podawać tych danych bez żadnych konsekwencji dla dostępności lub działania serwisu. Użytkownicy, którzy mają wątpliwości co do tego, które Dane są obowiązkowe, mogą skontaktować się z Właścicielem.

Wykorzystanie Cookies – lub innych narzędzi śledzenia – przez niniejszy Serwis lub przez właścicieli usług osób trzecich, z których korzysta niniejszy Serwis, ma na celu dostarczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce Cookies, jeśli jest dostępna.

Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich, które uzyskuje, publikuje lub udostępnia za pośrednictwem niniejszego Serwisu i niniejszym oświadcza, że posiada zgodę tych osób trzecich na przekazanie tych Danych Właścicielowi.

Tryb i miejsce przetwarzania zebranych Danych

.

Modalność przetwarzania

.
Administrator Danych będzie przetwarzał Dane Użytkowników w odpowiedni sposób i podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Danych, ich ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu.

Przetwarzanie Danych będzie odbywać się za pomocą komputerów i/lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle związanymi z określonymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach dostęp do danych mogą mieć pewne kategorie upoważnionych osób związanych z funkcjonowaniem niniejszej Witryny (działy administracji, sprzedaży, marketingu, prawny i administracji systemami) lub zewnętrzni wykonawcy świadczący usługi na rzecz Administratora Danych (tacy jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, firmy kurierskie, firmy hostingowe, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne), którzy w razie potrzeby zostaną wyznaczeni przez Administratora Danych jako Przetwarzający Dane. Aktualną listę takich osób można w każdej chwili uzyskać od administratora danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator Danych może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Gdy użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Uwaga: Na mocy kilku różnych przepisów prawnych Administrator Danych może być uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika („odmowa”), bez konieczności uzyskania zgody lub innej podstawy prawnej. Nie dotyczy to sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych osobowych;
 • Gdy zbieranie Danych jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem i/lub innych przedumownych zobowiązań Użytkownika;
 • Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego o charakterze obligatoryjnym przez Użytkownika;
 • Gdy przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania uprawnień urzędowych przysługujących administratorowi danych;
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów Podmiotu danych lub strony trzeciej.

W każdym przypadku Kontroler Danych jest przygotowany do wyjaśnienia konkretnych podstaw prawnych, które mają zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy gromadzenie Danych Osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym lub wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w siedzibie Administratora Danych, jak również w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w takie przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji Użytkowników, przekazywanie Danych może wiązać się z przekazywaniem Danych Użytkowników do kraju innego niż ich własny. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsca przetwarzania takich przekazanych Danych, Użytkownicy mogą zapoznać się z sekcją zawierającą szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownicy mają również prawo do poznania podstawy prawnej przekazania danych do innego kraju poza Unią Europejską lub do jakiejkolwiek instytucji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub składającej się z dwóch lub więcej krajów, takiej jak ONZ, oraz do poznania środków bezpieczeństwa podjętych przez administratora danych w celu ochrony ich danych.

W przypadku takiego przekazania Danych, Użytkownicy mogą uzyskać dalsze informacje, zapoznając się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu lub zwracając się o nie do Administratora Danych, za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w sekcji kontakt.

Okres retencji

.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dlatego:

 • Dane osobowe zebrane w celu zawarcia umowy pomiędzy Administratorem Danych a Użytkownikiem będą przechowywane jako takie do czasu pełnego zawarcia takiej umowy.
 • Dane osobowe zebrane w uzasadnionym interesie Administratora Danych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu. Użytkownicy mogą znaleźć konkretne informacje związane z uzasadnionym interesem Administratora Danych, zapoznając się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Administratorem Danych.

Administrator Danych może przechowywać Dane Osobowe przez dodatkowy okres, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie, pod warunkiem, że taka zgoda pozostaje ważna. Ponadto Administrator Danych jest zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dodatkowy okres, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia obowiązku prawnego lub na mocy nakazu władz.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania, Dane Osobowe muszą zostać usunięte. Dlatego po upływie tego okresu nie można korzystać z prawa dostępu, zmiany, poprawiania i przenoszenia danych.

Cel przetwarzania zebranych Danych

.
Dane dotyczące Użytkownika zbierane są w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, a także w następujących celach: Afiliacja komercyjna, Optymalizacja i dystrybucja ruchu, Hosting i infrastruktura backend, Komentowanie treści, Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, Remarketing i targetowanie behawioralne, Statystyki oraz Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości.

Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje na temat takich celów przetwarzania oraz konkretnych Danych osobowych wykorzystywanych do każdego celu w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu.

Szczegółowe informacje o Przetwarzaniu Danych Osobowych

.
Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Przynależność biznesowa

.

Ten rodzaj usługi umożliwia tej witrynie wyświetlanie reklam produktów i usług stron trzecich. Reklamy mogą być wyświetlane jako linki reklamowe lub jako banery w różnych formach graficznych.

Kliknięcia na ikonę lub baner umieszczony w Aplikacji są śledzone przez wymienione poniżej usługi stron trzecich i są udostępniane niniejszej Stronie.

Aby dowiedzieć się, jakie dane są gromadzone, należy zapoznać się z polityką prywatności każdego z serwisów.

Amazon Affiliation (Amazon)

Amazon Affiliation to usługa afiliacji dla sprzedawców świadczona przez Amazon.com Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Polityka prywatności.

Komentuj treść

.

.

Serwisy umożliwiające komentowanie treści pozwalają Użytkownikom na zgłaszanie i publikowanie swoich uwag dotyczących treści zawartych w Serwisie.
W zależności od ustawień wprowadzonych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również mieć możliwość anonimowego komentowania. Jeżeli wśród Danych Osobowych podanych przez Użytkownika znajduje się adres e-mail, może on zostać wykorzystany do wysyłania powiadomień o komentarzach do tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich komentarzy.

Jeżeli zainstalowana jest usługa komentowania treści udostępniana przez osoby trzecie, możliwe jest, że nawet jeżeli Użytkownicy nie korzystają z usługi komentowania, usługa komentowania może zbierać dane o ruchu internetowym dotyczące stron, na których zainstalowana jest usługa komentowania.

Disqus (Disqus)

Disqus to usługa komentowania treści udostępniana przez Big Heads Labs Inc.

Gromadzone Dane Osobowe: Pliki Cookies, Dane Użytkowe oraz inne rodzaje Danych, określone w Polityce Prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Polityka prywatnościOpt out.

Kontakt z użytkownikiem

.

Lista mailingowa lub newsletter (ta strona)

.

Poprzez zapisanie się na listę mailingową lub newsletter, adres e-mail Użytkownika zostanie automatycznie umieszczony na liście kontaktów, do których mogą być wysyłane wiadomości e-mail zawierające informacje handlowe lub promocyjne związane z niniejszym Serwisem. Twój adres e-mail może również zostać umieszczony na tej liście w wyniku rejestracji na tej stronie lub po dokonaniu zakupu.

Przetwarzane dane osobowe: adres e-mail.

Statystyki

.

Usługi zawarte w tym dziale pozwalają Właścicielowi na monitorowanie i analizowanie ruchu na stronach internetowych oraz mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników.

Google Analytics z zanonimizowanym adresem IP (Google LLC)

.

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google LLC („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i badania korzystania z tej Witryny, aby sporządzać raporty na temat swojej działalności i udostępniać je innym usługom Google.

Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstowego i spersonalizowanego wyświetlania reklam we własnej sieci reklamowej.

Ta integracja Google Analytics anonimizuje Twój adres IP. Jego działanie polega na skracaniu adresów IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach członkowskich Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany w celu skrócenia do serwera Google znajdującego się w USA.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Privacy PolicyOpt Out. Członek porozumienia Privacy Shield.

WordPress Stat (Automattic Inc.)

Wordpress Stats jest usługą statystyczną dostarczaną przez Automattic Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Polityka prywatności.

Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości

.

Tego typu usługi pozwalają na zarządzanie bazą adresów e-mail, numerów telefonów lub innych danych kontaktowych w celu komunikacji z Użytkownikiem.

Usługi te mogą również gromadzić dane dotyczące daty i godziny wyświetlenia wiadomości przez Użytkownika, a także interakcji Użytkownika z wiadomością, np. kliknięcia na linki osadzone w wiadomości.

OneSignal (Lilomi, Inc.)

OneSignal to usługa przesyłania wiadomości dostarczana przez Lilomi, Inc.

OneSignal pozwala Rejestrującemu na wysyłanie wiadomości i powiadomień do Użytkowników za pośrednictwem różnych platform, takich jak Android, iOS oraz Internet. Wiadomości mogą być wysyłane do poszczególnych urządzeń, grup urządzeń lub określonych segmentów na podstawie tematów lub Użytkowników.

W zależności od uprawnień udzielonych Serwisowi, gromadzone Dane mogą również obejmować określone lokalizacje (np. dane kategorii GPS) lub informacje o sieci WiFi, a także aplikacje zainstalowane i aktywowane na urządzeniu Użytkownika. Ta Witryna wykorzystuje identyfikatory urządzeń mobilnych (w tym odpowiednio identyfikator reklamowy dla systemu Android lub identyfikator reklamowy dla systemu iOS) oraz technologie przypominające pliki cookie do obsługi usługi OneSignal.

* Zebrane dane mogą być wykorzystywane przez usługodawcę do celów reklamy opartej na zainteresowaniach, statystyki i badania rynku. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak OneSignal wykorzystuje Dane, należy zapoznać się z polityką prywatności OneSignal.

Opt out of push notifications.
W większości przypadków Użytkownicy będą mogli zrezygnować z otrzymywania powiadomień push, przechodząc do ustawień swojego urządzenia, takich jak ustawienia powiadomień mobilnych, a następnie modyfikując te ustawienia dla niektórych lub wszystkich aplikacji na danym urządzeniu.

Opting out of interest-based advertising.
Użytkownicy mogą zrezygnować z funkcji reklamowych OneSignal poprzez odpowiednie ustawienia urządzenia, takie jak ustawienia reklam w telefonach komórkowych. Różne konfiguracje urządzeń lub aktualizacje takich urządzeń mogą wpływać na sposób działania wyżej wymienionych ustawień lub je zmieniać.

Gromadzone Dane Osobowe: Pliki Cookies, Dane Użytkowe, adres e-mail, różne rodzaje Danych, zgodnie z Polityką Prywatności serwisu, unikalne identyfikatory urządzeń na potrzeby reklamy (np. Google Advertising ID lub IDFA), język i lokalizacja geograficzna.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Polityka prywatnościOpt out.

Zarządzanie bazą danych użytkowników

.

Tego typu usługi pozwalają Właścicielowi na tworzenie profili użytkowników na podstawie adresu e-mail, imienia i nazwiska lub innych informacji podanych przez Użytkownika w Serwisie, a także na śledzenie aktywności Użytkowników za pomocą funkcji statystycznych. Te Dane Osobowe mogą być również porównywane z publicznie dostępnymi informacjami o Użytkowniku (takimi jak profile w mediach społecznościowych) i wykorzystywane do tworzenia prywatnych profili, które Właściciel może przeglądać i wykorzystywać do ulepszania tej Witryny.

Niektóre z tych usług mogą również umożliwiać wysyłanie zaplanowanych wiadomości do Użytkownika niniejszej Witryny, takich jak wiadomości e-mail oparte na określonych działaniach wykonanych w niniejszej Witrynie.

ActiveCampaign (ActiveCampaign, Inc.)

ActiveCampaign to usługa zarządzania bazą danych użytkowników świadczona przez firmę ActiveCampaign, Inc.

Przetwarzane dane osobowe: pliki cookies; adres e-mail; różne rodzaje Danych, określone w Polityce Prywatności serwisu.Miejsce przetwarzania: USA – Polityka Prywatności. Członek porozumienia Privacy Shield.

Hosting i infrastruktura zaplecza

.

Tego typu usługi są przeznaczone do hostowania Danych i plików, aby umożliwić funkcjonowanie i dystrybucję tej Witryny oraz zapewnić gotową do działania infrastrukturę, aby umożliwić wdrożenie różnych funkcji lub części tej Witryny.

Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem geograficznie rozproszonych serwerów, dlatego trudno jest określić dokładną lokalizację, w której przechowywane są Dane osobowe.

DigitalOcean (DigitalOcean Inc.)

DigitalOcean jest usługą hostingową świadczoną przez DigitalOcean Inc.

Gromadzone dane osobowe: różne rodzaje Danych, określone w Polityce Prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania danych: Wielka Brytania – Privacy Policy; Holandia – Privacy Policy; Niemcy – Privacy Policy. Członek porozumienia „Privacy Shield”.

Optymalizacja i dystrybucja ruchu

.

Ten rodzaj usług pozwala tej Witrynie na dystrybucję jej zawartości poprzez serwery znajdujące się w różnych krajach oraz na optymalizację jej działania.

Przetwarzane dane osobowe będą zależały od charakterystyki i metod wdrażania tych usług, które z natury rzeczy filtrują komunikację między Witryną a przeglądarką Użytkownika.

Ze względu na rozproszony charakter tego systemu, trudno jest określić dokładną lokalizację, do której przekazywane są treści mogące zawierać Dane osobowe Użytkownika.

Cloudflare (Cloudflare)

Cloudflare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu dostarczana przez Cloudflare Inc.

Sposób integracji Cloudflare przewiduje, że filtruje on cały ruch na tej Witrynie, tj. komunikację między Witryną a przeglądarką Użytkownika, umożliwiając jednocześnie gromadzenie danych statystycznych na tej Witrynie.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Polityka prywatności.

Reklama

.
W ramach tego rodzaju usługi dane Użytkowników mogą być wykorzystywane do celów komunikacji reklamowej. Komunikaty te są wyświetlane w formie banerów i innych reklam na tej stronie internetowej, ewentualnie w oparciu o zainteresowania użytkowników.

Nie oznacza to, że wszystkie dane osobowe są wykorzystywane do tego celu. Informacje i warunki użytkowania są wyszczególnione poniżej.
Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą wykorzystywać Trackery do identyfikacji Użytkowników lub mogą stosować retargeting behawioralny, tj. wyświetlać spersonalizowane reklamy w oparciu o zainteresowania i zachowania Użytkownika, w tym te uzyskane poza tą Witryną. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności odpowiednich usług.

Oprócz funkcji rezygnacji dostarczonej przez którąkolwiek z usług wymienionych poniżej, Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi odwiedzając stronę rezygnacji z usługiNetwork Advertising Initiative.

Użytkownicy mogą również mieć możliwość zrezygnowania z niektórych funkcji reklamowych za pośrednictwem odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak opcje ustawień reklamowych urządzenia w przypadku telefonów komórkowych lub ogólne opcje ustawień reklamowych.

Google AdSense (Google Ireland Limited)

Google AdSense jest usługą reklamową świadczoną przez Google Ireland Limited. Ta usługa wykorzystuje pliki cookie „DoubleClick”, które śledzą korzystanie z tej strony internetowej oraz zachowanie użytkownika w odniesieniu do oferowanych reklam, produktów i usług.

Użytkownicy mogą wyłączyć wszystkie pliki cookie DoubleClick pod adresem: Ustawienia reklam.

Przetwarzane dane osobowe: Cookies; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: Irlandia – Privacy PolicyOpt Out. Członek porozumienia Privacy Shield.

Remarketing i targetowanie behawioralne

.

Tego typu usługi pozwalają tej Witrynie i jej partnerom na dostarczanie, optymalizację i wyświetlanie reklam w oparciu o historię korzystania z tej Witryny przez Użytkownika.

Działania te są realizowane poprzez śledzenie Danych o użytkowaniu i wykorzystywanie plików cookie, informacje, które są przekazywane partnerom zarządzającym działaniami remarketingowymi i targetowaniem behawioralnym.

Niektóre serwisy oferują opcję remarketingu w oparciu o listy adresów e-mail.

Oprócz opcji „opt-out” oferowanej przez którąkolwiek z usług wymienionych poniżej, Użytkownik może również zrezygnować z wykorzystywania plików cookie przez usługi osób trzecich, wchodząc na stronę Network Advertising Initiative opt-out.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook, Inc. łącząca aktywność na tej stronie internetowej z siecią reklamową Facebooka.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Privacy PolicyOpt Out. Członek porozumienia Privacy Shield.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience to usługa remarketingu i kierowania behawioralnego świadczona przez Facebook, Inc. łącząca aktywność na tej stronie internetowej z siecią reklamową Facebooka.

Gromadzone dane osobowe: Cookies i adres e-mail.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Privacy PolicyOpt Out. Członek porozumienia Privacy Shield.

Google Ads Remarketing (Google LLC)

Google Ads Remarketing to usługa remarketingu i kierowania behawioralnego świadczona przez Google LLC, która łączy aktywność na tej stronie z siecią reklamową Google Ads i plikiem cookie DoubleClick.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Privacy PolicyOpt Out. Członek porozumienia Privacy Shield.

Przeglądaj treści z zewnętrznych platform

.

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści umieszczonych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron niniejszej Witryny oraz interakcję z nimi.

W przypadku zainstalowania jednej z tych usług możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownik nie korzysta z tej usługi, może ona zbierać dane o ruchu internetowym dotyczące stron, na których jest zainstalowana.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome to usługa wyświetlania rodziny czcionek dostarczana przez Adobe Systems Incorporated, która umożliwia tej stronie internetowej włączenie takiej zawartości do swoich stron.

Gromadzone dane osobowe: Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Polityka prywatności.

Google Fonts (Google LLC)

Google Fonts to usługa wyświetlania rodzin czcionek udostępniana przez Google LLC, która umożliwia tej stronie internetowej włączenie takich treści do swoich stron.

Gromadzone Dane Osobowe: Dane Użytkowe oraz różne rodzaje Danych, określone w Polityce Prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Polityka prywatności. Członek porozumienia Privacy Shield.

Gravatar (Automattic Inc.)

Gravatar to usługa wyświetlania obrazów dostarczana przez Automattic Inc. umożliwiająca tej witrynie internetowej włączenie takiej zawartości do swoich stron.

Należy pamiętać, że jeśli w systemach komentowania używane są obrazy Gravatar, adres e-mail komentatora lub jego część może zostać przesłany do Gravatar, nawet jeśli komentator nie zarejestrował się w Gravatar.

Gromadzone dane osobowe: Dane użytkowe i adres e-mail.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Polityka prywatności.

Instagram Widget (Instagram, Inc.)

.

Instagram to usługa przeglądania obrazów udostępniana przez Instagram, Inc. umożliwiająca tej Witrynie włączenie takich treści do stron.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Polityka prywatności.

YouTube Video Widget (Google LLC)

.

.

YouTube to usługa wyświetlania filmów wideo świadczona przez Google LLC, która umożliwia tej witrynie osadzanie takich treści na samych stronach.

Polityka prywatności. Członek porozumienia Privacy Shield.

.

Prawa Użytkowników

.
Użytkownicy mogą korzystać z pewnych praw w odniesieniu do przetwarzania danych przez Administratora Danych.

W szczególności Użytkownicy mają prawo do następujących działań:

 • Wycofanie zgody w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, jeżeli wcześniej wyrazili ją na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych, jeżeli przetwarzanie to odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z odpowiednią sekcją poniżej.
 • Dostęp do Twoich danych. Użytkownicy mają prawo wiedzieć, czy ich dane będą przetwarzane przez Administratora Danych, uzyskać informacje na temat niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię danych podlegających przetwarzaniu.
 • Zweryfikuj i poproś o modyfikację. Użytkownicy mają prawo do sprawdzenia poprawności swoich danych oraz do żądania ich aktualizacji lub korekty.
 • Ograniczenie przetwarzania Twoich danych. Użytkownicy mają prawo, w określonych przypadkach, do ograniczenia przetwarzania swoich danych. W takim przypadku Administrator Danych będzie przetwarzał ich dane wyłącznie w celu ich przechowywania.
 • Usunąć lub skasować Dane Osobowe. Użytkownicy mają prawo, w określonych przypadkach, do uzyskania usunięcia swoich danych przez Administratora Danych.
 • Odbierać Państwa dane i przekazywać je innemu Administratorowi Danych. Użytkownicy mają prawo do otrzymania swoich danych w standardowym, ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, do przekazania ich bez przeszkód innemu administratorowi danych. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane zostały przetworzone w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika, na umowie, której Użytkownik jest stroną lub która pojawia się w zobowiązaniach przedumownych umowy.
 • Złóż skargę. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

.
Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych leży w interesie publicznym, w wykonaniu uprawnień służbowych przyznanych Administratorowi Danych lub z uwagi na uzasadniony interes Administratora Danych, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, wyjaśniając powód w odniesieniu do ich szczególnej sytuacji, aby uzasadnić swój sprzeciw.

Użytkownicy powinni jednak mieć świadomość, że w przypadku przetwarzania ich Danych Osobowych w celach komercyjnych, mogą w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania bez uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora Danych w celach komercyjnych, Użytkownicy powinni zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

.
Wszelkie wnioski o skorzystanie z praw Użytkownika mogą być kierowane do Administratora Danych poprzez dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie. Wnioski takie będą rozpatrywane przez Posiadacza bezpłatnie, tak szybko jak to możliwe, zawsze w ciągu jednego miesiąca.

.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

.

Obrona prawna

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystane do obrony prawnej Administratora Danych w sądzie lub na etapie postępowania sądowego przed ewentualnym pozwem wynikającym z niewłaściwego korzystania z niniejszej Witryny lub powiązanych Usług.

Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Podmiot Danych może zostać zobowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

.
Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Witryna może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji związanych z konkretnymi Usługami lub gromadzeniem i przetwarzaniem Danych Osobowych.

Dziennik systemowy i konserwacja

.
Dla celów operacyjnych i konserwacyjnych, niniejsza Witryna oraz wszelkie inne usługi świadczone przez osoby trzecie, które są wykorzystywane, mogą gromadzić logi systemowe, tj. pliki, które rejestrują interakcje z niniejszą Witryną i które mogą zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje niezawarte w niniejszej polityce prywatności

.
Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe są podane na początku tego dokumentu.

Jak przetwarzane są żądania „Do Not Track”

.
Ta Witryna nie zezwala na żądania „Do Not Track”.

Aby ustalić, czy usługi osób trzecich, z których korzystasz, akceptują żądania „Do Not Track”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Modyfikacja niniejszej polityki prywatności

.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie poprzez powiadomienie Użytkowników za pośrednictwem tej strony oraz, jeśli to możliwe, za pośrednictwem tego Serwisu i/lub, jeśli jest to technicznie i prawnie możliwe, poprzez powiadomienie Użytkowników bezpośrednio, w przypadku gdy Właściciel posiada niezbędne do tego celu dane kontaktowe. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony, biorąc za punkt odniesienia datę ostatniej aktualizacji podaną na dole strony.

W przypadku, gdy zmiany te będą miały wpływ na czynności przetwarzania dokonywane na podstawie zgody Użytkownika, Administrator Danych w razie potrzeby uzyska nową zgodę Użytkownika.

Definicje i odniesienia prawne

.

.

Dane osobowe (lub dane)

.
Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami – w tym osobisty numer identyfikacyjny – umożliwiają identyfikację osoby fizycznej.

Dane użytkowe

.
Informacje zbierane automatycznie przez tę Witrynę (lub przez usługi stron trzecich wykorzystywane przez tę Witrynę), mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika łączącego się z tą Witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę użytą do skierowania żądania do serwera, wymiary pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd, itp.). ), kraj pochodzenia, charakterystykę przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne współrzędne czasowe wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące trasy przebytej w ramach Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności przeglądanych stron, parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska komputerowego Użytkownika.

Użytkownik

.
Osoba fizyczna korzystająca z niniejszej Witryny, która, o ile nie wskazano inaczej, jest Administratorem Danych.

Kontroler danych

Osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe.

Administrator Danych Osobowych (lub Inspektor Danych Osobowych)

Osoba fizyczna lub prawna, administracja publiczna, agencja lub inna instytucja, przetwarzająca Dane Osobowe w imieniu Administratora Danych, opisanego w niniejszej polityce prywatności.

Kontroler leczenia (lub administrator danych)

.
Osoba fizyczna lub prawna, administracja publiczna, agencja lub jakakolwiek inna instytucja, działająca samodzielnie lub wspólnie z innymi, która określa cele i środki przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa związane z działaniem i korzystaniem z niniejszej Witryny. O ile nie określono inaczej, Kontroler jest Właścicielem tej Witryny.

Ta strona internetowa (lub ta aplikacja)

.
Sposób, w jaki Dane Osobowe Użytkownika zostały zebrane i przetworzone.

Serwis

Usługa świadczona przez tę Witrynę, opisana w definicjach i odniesieniach prawnych (jeśli są dostępne) oraz na tej stronie lub w aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie stwierdzono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Książki

.
Niewielkie jednostki danych przechowywane na urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej strony internetowej, chyba że w niniejszym dokumencie stwierdzono inaczej.